Miljömål kopplade till Östersjön uppnås inte

Fiskbeståndens dåliga status medför att miljömål som satts upp av FN, EU och Sverige inte kan uppnås.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Mål 14: Hav och marina resurser

Relevanta delmål Har målet uppfyllts?
14.5 Bevara kust- och havsområden
14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser

14.B Stöd småskalig fiskenäring

14.C Implementera och verkställ den internationella Havsrättskonventionen

EU:s havs­miljö­direktiv

Övergripande mål: God miljöstatus ska uppnås i Europas hav

DelmålHar målet uppfyllts?

Skydda och bevara den marina miljön

Bevara och återställa marina ekosystem

Stoppa förlusten av den biologiska mångfalden

Skapa variationsrika hav som är rena, friska och produktiva

Främja ett hållbart utnyttjande av haven

HELCOM

Baltic Sea Action Plan

DelmålHar målet uppfyllts?

Skydda och bevara den marina miljön

Bevara och återställa marina ekosystem

Stoppa förlusten av den biologiska mångfalden

Skapa variationsrika hav som är rena, friska och produktiva

Främja ett hållbart utnyttjande av haven

Sveriges miljömål

Mål Har målet uppfyllts?

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Riksdagens definition av miljömålet: Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagens definition av miljömålet: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.