Fiskekvoter och bestånds­utveckling

Inom EU bestäms varje år hur mycket fisk som får fiskas, så kallad Total Allowable Catch (TAC). Bestånden börjar dock närma sig en kritisk nivå (Blim).

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Det är underlaget från Internationella havsforskningsrådet (ICES) som ligger till grund för beslutet hur stora kvoterna ska bli för varje art och år. Det är sedan fiskeministrarna i EU som gemensamt fattar beslut om kvoterna, på förslag av EU-kommissionen. Varje land har en fast procentsats av den totala kvoten, där andelarna baseras på hur mycket som fiskats historiskt. Sverige har tilldelats 3 procent av EU:s totala kvot. Varje land bestämmer sen hur den egna tilldelade kvoten ska fördelas.

Historiskt sett har de svenska fiskekvoterna ofta satts över de vetenskapliga råden, och ibland över beståndets faktiska storlek. Sedan mitten av 2000-talet har fiskekvoterna däremot legat i linje med ICES råd. Till skillnad från slutet av 90-talet, ser vi idag en fiskekvot för både sill och torsk som sätts under det faktiska beståndet – trots det är läget för arterna kritiskt. Beståndsnivåerna för lekande fisk börjar närma sig kritiska nivåer, så låga att beståndets förmåga att återhämta sig hotas.

* Den del av beståndet som uppnått könsmognad.
** ICES redovisar historiska kvoter (TAC) från slutet av 1980-talet.
*** Referensvärde när lekbiomassan är så låg att reproduktionen hotas, vilket bör föranleda ytterligare sänkta kvoter eller fiskestopp (ICES)

sill

Sill

I centrala Östersjön har sillbeståndet minskat med över 80 procent jämfört med 1970-talet. De senaste fyra åren har beståndet minskat med 40 procent, och befinner sig nu på en kritisk nivå. Forskare och kustfiskare rapporterar att det är svårare att fånga stora strömmingar för human konsumtion. Idag står industrifisket för mer än 90 procent av den svenska fångsten av sill – fångster som processas till fiskmjöl för laxodlingar, mink- och kycklingmat.

* Den del av beståndet som uppnått könsmognad.
** ICES redovisar historiska kvoter (TAC) från slutet av 1980-talet.
*** Referensvärde när lekbiomassan är så låg att reproduktionen hotas, vilket bör föranleda ytterligare sänkta kvoter eller fiskestopp (ICES)

torsk

Torsk

Sedan 2019 råder det förbud mot torskfiske i Östersjöns stora, östra bestånd. I det mindre västra beståndet fortsätter torskfisket, trots att beståndet är mycket svagt.