Om vår grundare

"Jag har bott vid Östersjön i hela mitt liv, nu vill jag göra gott när jag har möjligheten och intresset”

Avsiktsförklaring Ann-Sofie Mattson, grundare av BalticWaters

Mitt allmänna naturintresse kom med familjen då vi tillbringade mycket tid med långtur på skidor i fjällen, skridskoturer, skogsvandringar och inte minst segling under somrarna. Dragningen till vatten har alltid varit väldigt påtaglig för mig.

Östersjöns förändring till det sämre blir allt tydligare, inte minst när det gäller fisktillgången, något som jag som fiskat för husbehov blivit varse. Vi brukade pilka torsk på Ålands hav och rycka strömming i Stockholms skärgård, lägga ut nät och få upp abborrar och gäddor, lägga ålryschor utan att behöva bli utan fångst en enda gång.

Idag är näten tomma och det blir mer och mer tydligt att vårt innanhav och dess skärgårdar inte mår bra. Blåstången försvinner, fisksamhällen som dominerats av abborre och gädda tas över av spigg och skärgårdarnas vikar växer igen av alger i sommarvarma vatten.
Jag har bott nära Östersjön i hela mitt liv och har under de senaste åren följt Björn Carlsons arbete med BalticSea2020 på nära håll och har beundrat de ambitiösa och konkreta projekt de genomfört. Ett av projekten genomfördes dessutom nära mitt sommarboende i Stockholms skärgård.

Nu när BalticSea2020 planenligt ändrat inriktning på sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter, ser jag det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters. Det är därför med stor glädje som jag mottog besked att Björn Carlson vill bidra till att ge BalticWaters en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik.

Tack vare att flera personer från BalticSea2020 fortsätter i BalticWaters styrelse och verksamhet, skapar det kontinuitet i arbetet. Den nya stiftelsen kommer utveckla och genomföra nya projekt och initiativ samtidigt som den fullföljer det arbete som BalticSea2020 påbörjat. BalticWaters ska arbeta med åtgärder i havet men också rikta blicken mot våra kuster och åtgärder på land. Det behövs nya tankar i ljuset av de klimatförändringar vi står inför.

I Agenda 2030 finns ett flertal mål som jag tycker är relevanta så som mål 6 – Rent vatten och sanitet, mål 14 – Hav och marina resurser och mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Därför ska stiftelsen BalticWaters verka för att sprida kunskap om Östersjön och våra vatten samt arbeta nära akademin, företag och myndigheter för att etablera och genomföra projekt som gör både lokal och regional nytta.

Stiftelsens består av ordförande Otto von Arnold och fyra ledamöten som förut ingått i stiftelsen BalticSea2020 – Konrad Stralka, Marie Berglund, Ragnar Elmgren och Per Larsson. Jag själv kommer inte att ingå i styrelsen men följa den nya verksamheten. Otto von Arnold kommer också, tillsammans med Konrad Stralka, att vara talespersoner för stiftelsen.

Jag ser en klar fördel i en fristående stiftelse med låga omkostnader som kan koncentrera sig på projekt som verkligen gör nytta. Alternativet att bara skänka pengar till någon annan organisation har således aldrig varit aktuellt. Idén med att bilda den nya stiftelsen BalticWaters kommer av tanken att ”göra gott”, eftersom jag har möjligheten och intresset att bidra. Min målsättning är att skapa en stark och aktiv aktör som verkar för en friskare miljö, i och runt Östersjön. Min ambition är att fortsätta stödja BalticWaters successivt och efter behov.

Ann-Sofie Mattson

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön