BalticWaters Fish Laboratory

2024 –

Att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser är viktigare än någonsin. Samtidigt är behovet av ny kunskap om både fisken och havet mycket stort. För att skapa förutsättningar för ny forskning om Östersjöfisken, stödutsättning av hotade fiskarter, utveckling av akvakultur och kunskapsbyggande, etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

Laboratoriet blir en plats som gör det möjligt att utforska fiskar i alla levnadsstadier – från ägg till vuxen fisk. Utöver forskning ska arbetet på laboratoriet också bidra till att utveckla nya tekniker och metoder för en hållbar landbaserad fiskodling samt stödutsättningar för att hjälpa fisken i havet att återhämta sig. Laboratoriet är öppet för forskare och företag från hela världen som vill arbeta med Östersjöns kallvattenlevande fiskar såsom torsk, sill och piggvar.

Fiskforskningslaboratoriet byggs i Studsvik Tech Park utanför Nyköping och väntas stå klart under 2025.

Fiskforskningslaboratoriets verksamhetsområden och mål

Laboratoriets huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap för ett levande hav. Det är en plats som möjliggör nya lärdomar om innanhavets kallvattenlevande fiskarter, vilket i förlängningen ska främjar Östersjöns biologiska mångfald. Verksamheten ska också:

 • Utveckla ny kunskap om fiskuppfödning för stödutsättning:
  Utveckla kunskap och metoder för landbaserad kläckning och uppfödning av kallvattenfiskar, så som torsk, sill och piggvar, för att stärka lokala fiskpopulationer.
 • Skapa förutsättningar för ny forskning:
  Studier som syftar till att bättre förstå fiskpopulationernas situation och utveckling och hur de påverkas av faktorer som exempelvis klimatförändringar, övergödning, miljögifter och fiske.
 • Sprida kunskap:
  Utveckla, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om hur uppfödning och odling av Östersjöns vilda matfiskar kan bidra till att stärka lokala fiskpopulationer samt till utveckling av ett cirkulärt och klimatneutralt vattenbruk på brackvattenarter.
 • Bidra till hållbart vattenbruk:
  På kommersiell basis stödja, uppfödning och utsättning av matfisk samt stödja vattenbruk med kompetens.

 

Laboratoriet kommer även att husera stiftelsens storskaliga projekt ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön.

Illustration: Louisa Juvall Molin

Genomförande

Byggstart sker i början av 2024 och laboratoriet beräknas stå klart för drift under våren 2025. Totalt satsar BalticWaters 170 MSEK. Axfood har gått in som långsiktig partner genom att bidra till drift av fiskforskningslaboratoriet, rådgivning, kontakter och kunskap.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön