Hållbara affärsmodeller för kustfisket

2024-2025

Hur kan kustfisket i Östersjön bli konkurrenskraftigt och samtidigt förvalta havets fiskbestånd? 

Målet med projektet är att beskriva vilka åtgärder som krävs för att det kustnära fisket i den svenska delen av Östersjön skall bli konkurrenskraftigt och kunna ta ett lokalt/regionalt ansvar för fiskresursen. Forskare vid Göteborgs universitet ska beskriva och analysera de ekonomiska förutsättningarna som i dag präglar det kustnära fisket och sen identifiera hållbara affärsmodeller där det lönar sig för verksamheterna inom det kustnära fisket att värna fiskbestånden. Projektet kommer att resultera i förslag på hur och under vilka förutsättningar det kustnära fisket kan ta ett större ansvar för förvaltningen av fiskbestånd och bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning.

Hållbara affärsmodeller för kustfisket genomförs av Göteborgs univeristet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 1 000 000 kronor. 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön