Övervakning av vattenkvalitet för ökad kunskap

2023-2025

För att fatta välgrundade beslut i arbetet med att minska övergödningen i Östersjön behövs en ökad förståelse för olika typer av åtgärder och deras placering. 

Målet med projektet är att utvärdera effekter av åtgärder som strukturkalkning, våtmarker och tvåstegsdiken på vattenkvalitet i två områden representativa för svenskt jordbruk, jordtyp och klimat. Genom att kombinera långsiktiga och högfrekventa vattenkvalitetsdata kommer projektet att utvärdera vilka faktorer som styr effektiviteten av enskilda åtgärder och om de kan leda till minskad näringstillförsel från land till Östersjön.

Projektet Vattenkvalitetsövervakning för ökad kunskap genomförs av Institutionen Mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet och pågår fram till 2025. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 1 miljon kronor för den vetenskapliga delen av projektet. 

Projektmaterial

16 februari 2023   Ny teknik för renare vattendrag

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön