I Sverige finns fler hästar än mjölkkor, närmare bestämt ca 350 000 hästar som producerar stora mängder gödsel. Om gödseln inte tas om hand på ett bra sätt riskerar den att läcka näringsämnen till vattendrag och slutligen havet. Hästhållningens bidrag till övergödningen har på senare tid uppmärksammas i allt större utsträckning, och det är särskilt den gödsel som ansamlas i rasthagar som utgör ett problem. Det pågår initiativ från både myndigheter och hästbranschen för att stimulera möjliga åtgärder, men det saknas fortfarande en hel del kunskap om problemets omfattning och åtgärders effekt. Det försvårar för beslutsfattare, tillsynsmyndigheter och hästägare att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera näringsläckage och förbättra resursutnyttjandet av gödseln. Projektet Hästhållningens påverkan på övergödningen startade år 2020 för att minska kunskapsluckorna och bidra med vetenskapligt underlag för att motivera till effektiva åtgärder som minimerar näringsförluster från hästhållningen. I projektet samarbetar forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Södertörns högskola.

I en av projektets delstudier gjordes en fem månader lång fältstudie där forskarna undersökte förluster över tid av näringsämnen från hästgödsel som lämnats kvar ute på marken över vintern. Det var för att ta reda på hur regelbundet gödsel bör samlas upp från hagar för att minimera risken för näringsläckage. Små högar av gödsel (400 g) placerades i öppna cylindrar utomhus och prover för analys av näring togs vid 12 tillfällen under perioden december-maj. Studien visade att närmare 80 % av kvävet återfanns i gödseln efter fem månader ute på marken, men att det mesta av fosfor och kalium sköljts ned i marken när gödseln utsatts för regn och snö. Det visar hur viktigt det är att snabbt samla upp gödseln från hagar, särskilt innan regn. Med daglig borttagning av gödsel från hagar som används året runt uppskattas man kunna samla upp omkring 1,7 kg fosfor och 5,5 kg kalium per häst och år, som i stället kan återcirkuleras i jordbruket och ersätta icke-förnybara mineralgödselprodukter.

Viktiga resultat:

Fältstudien, med efterföljande rapport Losses of phosphorus, potassium and nitrogen from horse manure left on the ground i Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science (2022), är en av studierna gjorda inom ramen för projektet Hästhållningens påverkan på övergödningen. Just nu arbetar projektgruppen med en större vetenskaplig artikel.

Projektet genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Stockholms universitet, Södertörns högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Hästhållningens påverkan på övergödningen finansieras av stiftelsen Thuréus Forskarhem och Naturminne.