Processen som bestämmer fiskekvoterna i Östersjön är omgärdad av flera osäkerheter. I det dataunderlag och de vetenskapliga modeller som används finns det risk för felaktiga uppskattningar, samtidigt som den politiska styrningen ofta sätter kvoterna över de vetenskapliga råden. Samtidigt används en förvaltningsmodell kallad Maximum Sustainable Yield, MSY, där målet är att fiska maximalt av vad fiskbestånden klarar av. Sammantaget skapar detta risker för att storleken på kvoterna inte bygger på den faktiska mängd fisk som finns i havet. Kvotsättningen i Östersjön verkar varken i teorin eller praktiken vara miljömässigt hållbar eller ekosystemanpassad, och står i så fall i direkt motsättning till de uttalade målen i den europeiska gemensamma fiskeripolitiken.

Ladda ned rapporten Risker med Östersjöns fiskekvoter neda.