Det är frågan som många ställt sig efter att torskfisket stoppades 2019 och fisken än idag inte visar några tecken på återhämtning. Ett uppmatningsförsök som genomförts av BalticWaters, inom ramen för det storskaliga projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, pekar på att det finns en lösning på gåtan.

Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter ur ett ekologiskt, och tidigare ekonomiskt, perspektiv. Under lång tid var torskfiske en blomstrande industri, men på 1900-talet började torsken få det svårt. Intensivt fiske och förändringar i havsmiljön ledde till att fångsterna sjönk från rekordnivåer på närmare 500 000 ton 1985 till kollapsade nivåer och 0 kvot idag. För att rädda situationen stoppades torskfisket helt 2019 i hopp om att bestånden skulle återhämta sig. Trots detta har Östersjötorsken fortsatt problem med tillväxten vilket lett till att begreppet ”slipstorskar” har myntats.

För att undersöka tillväxtproblematiken närmare sattes ett experiment upp inom ramen för BalticWaters storskaliga projekt ReCod. Hypotesen var att födokvalitén och tillgängligheten, inklusive närvaron av miljögifter och bristen på essentiella näringsämnen som vitamin B1 (tiamin), kunde spela en roll för torskens svaga tillväxt. Torsk från östra beståndet fångades och delades in i två grupper där den ena fick äta skarpsill från Östersjön och den andra från Västerhavet. Tanken var att se om torskarna skulle växa bättre med den ena eller andra dieten.

Torsken placerades i stora tankar där de fick simma fritt och äta obegränsat. Under en period på 78 dagar mättes hur mycket torskarna växte.

Slutsatser

Experimentet visade att det inte spelade någon roll om torskarna åt skarpsill från Östersjön eller Västerhavet – tillväxten var den samma i båda grupperna. Resultatet antyder att den dåliga tillväxten inte beror på vad torsken äter eller giftiga ämnen i maten. I stället verkar det som att det helt enkelt inte finns tillräckligt med mat i havet. Studien visar också att när torsk får tillräckligt med mat i kontrollerade miljöer, som på forskningsstationen Ar där projektet ReCod genomförs, så växer de bra, nästan på maximum av vad de kan växa till, och kan föröka sig framgångsrikt. Detta ger oss värdefull kunskap för hur vi kan hjälpa till att återuppbygga torskbestånden i Östersjön. Ett obestridligt första steg är att se till att det finns mat för torsken, något som skulle kunna uppnås om det industriella foderfisket efter skarpsill förbjöds.

En sammanställning av experimentet finns nedan.