Nu är arbetet med provtagningar, åtgärder och fallstudier i full gång inom demonstrationsprojektet Levande vikar. Fyra vikar är utvalda för åtgärder och ytterligare fyra vikar är kontrollvikar. I samtliga vikar pågår nu intensivt arbete med undersökningar och provtagning. Samtidigt genomförs särskilda fallstudier inom områden där forskarna behöver mer kunskap.

Komplexa miljöer ger komplext projekt

De grunda havsvikarna är en av de biologiskt rikaste naturmiljöerna i Östersjöns kustområde. De utgör bland annat barnkammare för många djurarter, och sediment och växter binder koldioxid och näring som annars skulle belasta havet och öka övergödningen. Men de grunda havsvikarna har förändrats. Vikarna påverkas av de storskaliga förändringarna i Östersjöns ekosystem, samtidigt som de utsätts för ytterligare tryck till följd av lokala aktiviteter. Enskilda avlopp och jordbruk bidrar till övergödning och exploatering av stränder och grunda bottnar förändrar miljön. Muddring, båttrafik, fiske och miljögifter skapar ytterligare påfrestning på ekosystemet i vikarna. Syftet med projektet Levande vikar är att försöka visa att det är möjligt att restaurera ekosystemen i dessa vikar, nyttja dem på ett hållbart sätt och beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

Forskarna inom projektet kommer att jobba med en rad olika åtgärder i vikarna, både för att minska näringsbelastningen och den fysiska påverkan, och åtgärder som gynnar rovfisk. Ett problem med att göra många åtgärder samtidigt i ett område är att det kan vara svårt att bedöma deras relativa betydelse för slutresultatet. Därför kommer forskarna även att göra ett antal olika fallstudier som undersöker specifik påverkan, testar och utvärderar en påverkansfaktor och möjlig åtgärd åt gången, samt jämför olika restaureringsmetoder.

Val av åtgärdsvikar

De senaste två åren har projektet Levande vikar kartlagt och analyserat ett stort antal havsvikar som är kraftigt påverkade av övergödning, fysisk påverkan av exempelvis muddring eller båttrafik och/eller högt fisketryck. I våras valdes fyra åtgärdsvikar ut för vidare arbete, där undersökning av miljöstatus och åtgärdsbehov, lokal förankring och åtgärdsföreberedelser är i full gång. De fyra åtgärdsvikarna som har valts ut är:

  • Östanfjärden, även kallad Högklykeviken, i Östhammar kommun
  • Sandviken i Norrtälje kommun
  • Långbroviken i Värmdö kommun
  • Toren i Haninge kommun

För att kunna särskilja naturliga förändringar från åtgärdseffekter har projektet även valt ut fyra kontrollvikar. Ekefjärd, Assöviken, Bodviken och Östra Myttingeviken.

Bild: Kvadrater markerar åtgärdsvikar, cirklar mar­kerar kontrollvikar.

Gemensamt för vikarna är att de är små, grunda och har en liten vattenomsättning. De har också grumligt och näringsrikt vatten, lite rovfisk och dålig yngelrekrytering. Det är antingen ont om bottenvegetation, eller så är det mycket kraftig vegetation med främst högväxande övergödningsgynnade arter.

Till höger: Toren. Foto: Naturvatten AB. Till väsnter: Östanfjärden. Foto: Linda Kumblad, Stockholm universitets Östersjöcentrum/BalticWaters

Långbroviken. Foto: Linda Kumblad, Stockholm universitets Östersjöcentrum/BalticWaters

Hur valde forskarna ut vikarna?

För att hitta passande åtgärdsvikar till projektet utgick forskarna från ett antal kriterier. Vikarna skulle bland annat vara kraftigt påverkade med exempelvis grumligt vatten, mycket påväxtalger, begränsad förekomst av vattenväxter och ont om rovfisk. Vikarna skulle även vara grunda och ha litet vattenutbyte med utanförliggande vatten. Är vattenomsättningen för stor kommer vattenkvaliteten utanför viken att avgöra miljön inne i viken och effekterna av åtgärderna svåra att mäta och utvärdera. Vikar med alltför stora avrinningsområden valdes bort eftersom stora avrinningsområden gör komplexiteten alldeles för stor i ett demonstrations- och forskningsprojekt. Förutom kriterier om vikarnas miljöstatus var det också önskvärt att det fanns ett uttalat lokalt engagemang för vikens miljö men inget omfattande, redan pågående åtgärdsarbete.

Vad händer nu?

Nu pågår intensivt arbete med utredningar, provtagningar och fallstudier för att få bra underlag för förslag på lämpliga åtgärder för respektive vik. Åtgärder i de valda vikarna planeras starta redan nästa år. Vill du veta mer om vad som händer just nu, kika in projektets senaste nyhetsbrev här eller läs några av våra projektartiklar:

Hur påverkar motorbåtar Östersjöns grunda vikar?

Följ med på en djupdykning i vassen

Vi kommer löpande uppdatera med nyheter från projektet på vår hemsida www.balticwaters.org