Så mycket kostar Östersjöfisket

För både stat och samhälle är industrifisket olönsamt. Enligt nationalekonom Stefan Fölster skapar det storskaliga fisket netto­kostnader på 626 miljoner kronor per år.

Samhällsekonomiskt beräknar Stefan Fölster kostnaden för det storskaliga Östersjöfisket till ca 387 mkr/år.

Det storskaliga fisket bidrar med 22 mkr i skatteintäkter, men kostar i direkta subventioner 75 mkr, i administrativa kostnader 80 mkr och över 100 mkr i uteblivna skatteintäkter (eftersom yrkesfisket undantas från bränsleskatter). Det billiga bränslet gynnar de mest utsläppsintensiva fiskefartygen med de största trålarna.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Statsfinansiell påverkan av storskaligt fiske i Östersjön (mkr per år)

Intäkter 
Skatteintäkter+22
Kostnader 
Direkta subventioner-75
Arbetslöshetsersättning-1
Undantag från bränsleskatter-106
Administrativa kostnader-79
TOTALT-239

Samhällsekonomiskt värde för storskaligt fiske i Östersjön (mkr per år)

Intäkter
Bidrag till BNP +55
Kostnader
Bidrag via statliga finanser -158
Koldioxidutsläpp -284
TOTALT -387

Myndigheterna menar att yrkesfisket motsvarar ungefär 850 heltidstjänster. Mindre än hälften av dessa är verksamma i Östersjön. Samtidigt sysselsätter marin turism ca 30 000 personer bara i Östersjön och 1,5 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske. Förädlingsvärdet av den marina turismen i Östersjön är cirka 15 miljarder. Värdet av fritidsfiskets konsumtion var cirka 15,3 miljarder kronor år 2021.

Landningsvärdet av allt yrkesfiske i Östersjön är cirka 2 miljarder kronor, varav Sveriges andel är en fjärdedel, cirka 500 miljoner kronor. 

Fiskberedningsindustrin i Sverige sysselsätter 3 700 personer, tre fjärdedelar av råvaran är importerad. 

Verksamheten bedrivs av ett fåtal mycket stora industritrålare med hemmahamn på västkusten som normalt landar sina fångster utomlands.

Sammanlagt värde av att byta från dagens storskaliga fiske i Östersjön till småskaligt fiske (mkr per år)

Stats­finansiellt Samhälls­ekonomiskt
Besparing av att slopa storskaligt fiske 239  387
Värdet av ökat småskaligt yrkes- och fritidsfiske  47  165
Summa nettoeffekt  286  552

Källor