BalticWaters har för andra året i rad delat ut stipendium till forskare i början av karriären. Totalt har nästan 900 000 kronor delats ut till fem forskningsprojekt.

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Genom att finansiera utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen vill BalticWaters stödja forskare som är i början av sin karriär. Stödet, som omfattar som mest 200 000 SEK per stipendiat, delas ut till forskning som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för en friskare Östersjö.

BalticWaters stipendieprogram finansieras av Kerstin Skarne med familj.

Stipendiater och projekt 

Effects of underwater gas leaks on plankton communities. Carina Bunse, Göteborgs universitet

Bakgrund: Effekterna av de omfattande gasutsläppen från Nord Stream-läckorna på det marina ekosystemet är okända.
Vad ska Carina ta reda på: Målet med projektet är att undersöka om mängden och aktiviteten av metanotrofa (metanätande) bakterier ökar som svar på gasläckor.
Praktisk tillämpning: Resultaten kan komma till användning vid utformningen av åtgärder i samband med framtida gasutsläpp och i förlängningen bidra till ett friskare hav.

Are body condition and health differences related to the Baltic cod (Gadus morhua) immune system? María Chinarro Cortázar, Lunds och Uppsala universitet

Bakgrund: Det finns skillnader i kondition och hälsa hos torskar från Bornholmsbassängen och Ålands hav.
Vad ska María ta reda på: Målet med projektet är att undersöka immunsystemet och mikroorganismer på huden hos torskar från Ålands hav och Bornholmsbassängen.
Praktisk tillämpning: Forskningen kan bidra till en bättre förståelse för varför torsken i Ålands hav är större och friskare än den kring Bornholm. Dessutom kan kunskapen om vad som gör fisken friskare användas i vattenbruk och avelsprogram.

Identifiering av lokala strömmingspopulationer i Bottenhavet och deras migrationsbeteende med otolitkemisk spårämnesanalys. Yvette Heimbrand, SLU

Bakgrund: Strömmingen i Östersjön förvaltas som ett enda bestånd men genetiska studier visar att det finns flera delpopulationer.
Vad ska Yvette ta reda på: Genom att kombinera genetikstudier och analyser av strömmingens hörselstenar ska Yvette identifiera lokala populationers unika kemiska ”fingeravtryck” och migrationsbeteende.
Praktisk tillämpning: Industrifisket riktas ofta mot kustnära ansamlingar av lekmogen strömming vilket i förlängningen kan slå hårt mot små lokala strömmingspopulationer. Kunskapen från projektet kan användas inom förvaltningen av strömming.

Vassen – kustens kompost – klippa eller bevara? Åsa Nilsson Austin, Stockholms universitet

Bakgrund: Grunda vikar fyller flera viktiga funktioner – de är viktiga rekreationsområden för människor, lek- och uppväxtområden för fisk samtidigt som de fungerar som kolsänkor.
Vad ska Åsa ta reda på: Målet med projektet är att undersöka hur mycket kol, kväve och fosfor som finns i de utbredda vasshaven och om kol och näring i vassen har sitt ursprung från land eller havet.
Praktisk tillämpning: Om det visar sig att näringen mestadels kommer från land fungerar vassen som ett näringsfilter och vassklippning bör begränsas. Om däremot näringen kommer från havet, utgör vassklippning en mindre risk att försämra vattenkvaliteten.

Fishing and getting Åland cod. Maddi Garate Olaizola, Uppsala universitet

Bakgrund: Preliminära studier tyder på att Ålandstorsk kan skilja sig åt genetiskt från torsk i södra delarna Östersjön.
Vad ska Maddi ta reda på: Målet med projektet är att fånga torskar i Ålands hav för att sedan bedriva genetiska studier på dem.
Praktisk tillämpning: Kunskapen från studien är viktig för att hitta lämpliga åtgärder när det gäller att skydda och bevara torskbeståndet från Ålands hav. Dessutom kommer den åländska torsken att bidra positivt till stiftelsen BalticWaters pågående uppfödnings- och utsättningsprogram för torsklarver, ReCod.


Vi önskar stipendiaterna ett stort grattis och lycka till med sin forskning!

Mer om stipendieprogrammet
BalticWaters delar ut stipendier till forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Nästa utlysning öppnar 18 september 2023. Läs mer om stipendieprogrammet här.

Är du nyfiken på förra årets stipendiater? Lär mer om dem här.