Stipendieprogram för forskare i början av karriären

Stipendieprogram för forskare i början av karriären

Forskare som nyligen disputerat är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. För att stödja forskare i början av sin karriär utlyser nu BalticWaters ett stipendieprogram som ska bidra med medel för utrustning, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra vetenskapliga studier.

Stiftelsen vill stödja framväxten av kunskap inom olika ämnesområden och välkomnar därför ansökningar från forskare inom olika discipliner, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga. Stipendieprogrammet för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj.

Stipendier för åtgärdsorienterad forskning

Östersjön står inför omfattande och komplexa utmaningar som utfiskning, övergödning och utsläpp av skadliga kemikalier. Ett förändrat klimat är också ett växande hot mot Östersjöns miljö. För att uppnå ett friskare hav krävs kraftfulla åtgärder som vilar på vetenskaplig grund. Det krävs en kunskapsuppbyggnad om fungerande åtgärder ur olika perspektiv, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga. Målet med den sökandes forskning, oavsett ämnesinriktning, ska vara att bygga upp kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav.

Sökanden och stödets omfattning

Stipendieprogrammet riktar sig till disputerade forskare, postdoktorer och biträdande lektorer som har finansiering för sin lön men behöver ytterligare stöd för att kunna genomföra sin forskning. Doktorander kan söka upp till 100 000 kronor för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen. Övriga, dvs disputerade forskare, postdoktorer och biträdande lektorer kan söka upp till

200 000 kronor för samma ändamål. Medel för lön kan i undantagsfall beviljas. Det behöver tydligt framgå i ansökan vad medlen ska användas till. Stiftelsen BalticWaters ersätter maximalt 20% av generella påslag (OH). Stipendiet kan ges högst två gånger till samma sökande. Stiftelsen avser att dela ut högst 1,5 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Därför etablerar BalticWaters stipendieprogrammet

Stiftelsen vill öka attraktiviteten för den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningen som syftar till att utveckla ny kunskap om vår miljö samt om åtgärder som kan bidra till att upprätthålla god ekologisk status i avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer.

På lång sikt hoppas stiftelsen att programmet ska bli självfinansierat genom externa donationer och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Men det tar tid att bygga upp kännedom om satsningen varför medel för de första 5 åren kommer att delas ut av stiftelsen.

Välkommen att söka!

Nyfiken på tidigare års stipendiater?

Fem stipendiater utsågs i mars 2023, läs mer om dem här. 
Sju stipendiater utsågs i februari 2022, läs mer om dem här

Stipendieprogram för forskare i början av karriären

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Därför har BalticWaters ett stipendieprogram som ska stödja doktorander och forskare som är i början av sin vetenskapliga karriär och som verkar för Östersjöns miljö.

Stöd till forskning inom olika ämnesområden

Östersjön står inför omfattande och komplexa utmaningar som utfiskning, övergödning och utsläpp av skadliga kemikalier. Ett förändrat klimat är också ett växande hot mot Östersjöns miljö. För att uppnå ett friskare hav krävs kraftfulla åtgärder som vilar på vetenskaplig grund. Det krävs en kunskapsuppbyggnad om fungerande åtgärder ur olika perspektiv, därför delar BalticWaters ut stipendier till forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap och teknik samt samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap). Ansökningar från andra samhällsvetenskapliga discipliner kommer också att beaktas.

Stödets omfattning

Disputerade forskare, postdoktorer och biträdande lektorer kan söka medel för upp till 200 000 kronor för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen. Doktorander kan söka upp till 100 000 kronor för samma ändamål. Medel för lön kan i undantagsfall beviljas. Det behöver tydligt framgå i ansökan vad medlen ska användas till. Stiftelsen BalticWaters ersätter maximalt 20% av generella påslag (OH). Stipendiet kan delas ut maximalt två gånger till samma sökande. Stiftelsen avser att dela ut högst 1,5 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Bedömningskriterier och urval

Ansökningarna kommer att behandlas i stiftelsens styrelse och vid behov med stöd av externa sakkunniga. Kriterier som kommer att användas vid urvalet är:

  • Relevans för stiftelsens fokusområden
  • Projektens potential att skapa samhällsnytta och bidra till effektiva åtgärder för Östersjöns miljö
  • Innovationsgraden i forskningsansatsen eller projektet
  • Vetenskaplig stringens i metod och genomförande
  • Den sökandes meriter

Projekt som tydligt visar på hur forskningen bidrar till kraftfulla åtgärder för Östersjöns miljö kommer att premieras.

Vem kan söka stipendium

Nyligen disputerade forskare (erhållen doktorsgrad tidigast 2018) inom naturvetenskap och teknik samt samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap). Ansökningar från andra samhällsvetenskapliga discipliner kommer också att beaktas.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men den populärvetenskapliga sammanfattningen ska alltid vara skriven på svenska. Fyll i alla uppgifter i ansökningsmallen och bifoga ditt CV. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Skicka din ansökan med CV till: stipendium@balticwaters.org. Om du har frågor om programmet – mejla Helene Limén på adressen  helene.limen@balticwaters.org.

Tidplan för 2024 års utlysning

  • Utlysningen öppnar den 18 september och stänger den 18 december 2023.
  • Beslut om tilldelning av stipendium fattas i mars 2024.
  • Stipendier utbetalas inom 3 månader efter beslut om tilldelning.

Rapportering

En kort rapport om projektets genomförande, resultat och eventuella publicerade arbeten samt hur information om resultaten spridits till allmänhet och problemägare ska skickas till stiftelsen senast 1 år efter avslutad studie. Rapporten ska innehålla verifikat för inköp.

Om BalticWaters
BalticWaters är en oberoende stiftelse som genomför projekt med syftet att identifiera och demonstrera åtgärder som kan bidra till en bättre Östersjömiljö. Stiftelsen bedriver i dag projekt på land, längs kusten och i havet i huvudsak med fokus på utmaningar kopplade till fiske och övergödning. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning och kommunikation i syfte att sprida kunskap. Läs mer om våra projekt här.

Våra andra utlysningar

Skolklass

Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9.

Läs mer →