Hästverksamheten i Sverige växer och bidrar med ett stort rekreationsvärde för många människor. Men med ökad hästhållning stiger även mängden gödsel, vilket kan bidra till övergödningen i sjöar och havsvikar om den inte hanteras på ett bra sätt. Men hur stort är näringsläckaget från hästgårdar och vad krävs för att begränsa påverkan?

TV4 har intervjuat Linda Kumblad, docent i systemekologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum och BalticWaters, och och Monica Hammer, docent och lektor i naturresurshushållning vid Södertörns högskola, om resultaten från forskningsprojektet Hästhållningens påverkan på övergödningen. Budskapet var tydligt – näringsläckaget från hästgårdar bör inkluderas i det nationella övergödningsarbetet.

– Vår studie visar på att det är ett tydligt näringspåslag men vi ser också att det är stora variationer i tid och rum, så här behöver man samla på sig mycket mer data för att få en bild av hur det ser ut nationellt, säger Linda i inslaget.

Dessa frågor lyftes även på Östersjöcentrums seminarium Baltic Breakfast, där Linda Kumblad och Monica Hammerfick gick djupare in på de senaste forskningsresultaten på området. Fokus låg på lokalt anpassade åtgärder som minskar näringsläckaget och samtidigt stärker biologisk mångfald, hästvälfärd och rekreation.

Hela reportaget från TV4 finns att se här. Vill du veta mer om vad som sas på Baltic Breakfast? Då kan du titta på det inspelade seminariet här. En sammanfattning av forskarnas resultat och rekommendationer finns att läsa i Östersjöcentrums policy brief: Inkludera näringsläckaget från hästgårdar i övergödningsarbetet.

Om projektet

Forskningsprojektet Hästhållningens påverkan på övergödningen genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Stockholms universitet, Södertörns högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet finansieras av Formas, stiftelsen Thuréus Forskarhem och Naturminne.