Längs kusten

De senaste årtiondena har mycket gjorts för att minska tillförseln av näringsämnen som fosfor och kväve till Östersjön, men återhämtningen går långsamt. Östersjön är fortfarande kraftigt övergödd med algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd som följd. Övergödningen beror på våra gamla skulder, alltså tidigare års utsläpp av näringsämnen, samt fortsatta utsläpp av fosfor och kväve som kommer från enskilda avlopp, jordbruk, reningsverk och djurhållning.

I kustnära miljöer kan också trycket från mänsklig aktivitet leda till kraftig lokal övergödning vilket får konsekvenser på vattenkvalité, kustnära fiskbestånd och växtligheten.

BalticWaters arbetar med projekt för att testa och utvärdera åtgärder som ska återetablera livskraftiga ekosystem och minska effekterna av övergödning i våra kustnära och skärgårdslika miljöer.

Demonstrationsprojekt

Levande vikar (läs mer här)

Forskningsprojekt

Övervakning av vattenkvalitet för ökad kunskap (läs mer här)