På land

Näringsämnen, främst fosfor och kväve, som släpps ut via jordbruk och djurhållning inom Östersjöns avrinningsområde hamna förr eller senare i vattendrag och till sist i havet. För att minska effekterna av övergödningen måste utsläppen av näringsämnen fortsätta att minska.

BalticWaters arbetar med projekt för en mer effektiv användning av näringsämnen inom jordbruk och djurhållning som gynnar både verksamhet och minimerar näringsläckaget.

Demonstrationsprojekt

Cirkulär NP Bättre kretslopp för djurgödsel (läs mer här)

Forskningsprojekt

Hästhållningens påverkan på övergödning (läs mer här)