Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel

Projektperiod 2020–2026

Runtom Östersjön har lantbruket specialiserat sig, där vissa regioner bedriver intensiv växtodling medan andra inriktat sig på storskalig djurhållning. Växtodling behöver näringsämnen, fosfor och kväve, samtidigt som djurhållning producerar stora mängder näringsämnen genom gödsel. Gödsel är tungt att transportera långa sträckor vilket gjort att växtodlingsintensiva områden ofta tvingas köpa mineralgödsel, samtidigt som näringen i djurgödsel riskerar att läcka och bidra till övergödningen i Östersjön.

Ett bättre kretslopp för djurgödseln har potential att bidra till att uppfylla svenska hållbarhetsmål och miljökrav, samtidigt som det skulle främja den ekonomiska utvecklingen hos lantbruksföretag. Projektet Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel syftar till att utveckla tekniker för att binda kväve och utvinna fosfor ur djurgödsel och tillverka nya gödselprodukter som går lättare att transportera längre sträckor, från områden med överskott av fosfor till områden med underskott. Forskarna inom projektet utvärderar flera separerings- och förädlingstekniker för att ta fram attraktiva, organiska gödselmedelsprodukter som sedan kommer att utvärderas i odlingsförsök för att bestämma vilken förädlingskedja och gödselprodukt som är bäst ur både agronomiskt och ekonomiskt perspektiv. Projektet genomförs med grund i vetenskap och i samverkan med producenter, potentiella kunder och myndigheter.

Målet med projektet är att:

  • Hitta tekniska lösningar för att utvinna näringsämnen, främst fosfor men även kväve, ur djurgödsel och skapa ett gödningsmaterial som är transporterbart över längre sträckor, t.ex. från områden med överskott av näring till områden med underskott.
  • Utvärdera produkternas växtnäringsvärden.
  • Utvärdera teknikernas miljöpåverkan.
  • Genomföra fallstudier för att utvärdera behandlingsmetoder och slutprodukt.
  • Sprida projektets resultat till intressenter runt om Östersjön.
Illustration av kretslopp för djurgödsel.
I projektet används rötrester från biogasanläggningen More Biogas, och separerad djurgödsel direkt från gårdarna. Kvävet cirkulerar i närområdet medan fosfor blir en resurs för gårdar längre bort med fosforbehov. Växtnäringseffektiviteten ökar och risken för övergödningen av Östersjön minskar. Illustration: Madeleine Kullenbo, BalticWaters

Tillsammans med More Biogas, en biogasanläggning som ägs av ett jordbrukskooperativ i Läckeby utanför Kalmar, ska projektet implementera en rad fallstudier. Biogasanläggningen tar emot djurgödsel från ett tjugotal lantbrukare i området. Både rötrester från More Biogas och separerad rågödsel kommer användas i försöken.

Projektet genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Information om fallstudier och resultat av åtgärder kommer att publiceras löpande samtidigt som vi kommer utvärdera möjligheten till nya projekt och åtgärder kontinuerligt.

Projektfilm

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön