Inför valet 2022 har BalticWaters skickat ut en enkät till riksdagspartierna och frågat hur de vill skydda Östersjöns fiskbestånd och vilka fiskeripolitiska frågor de har drivit den senaste mandatperioden.

Läs gärna vår brief där vi sammanfattat enkätsvaren, och håll utkik efter kommande brief där vi analyserar och kommenterar partiernas svar.

Nedan svar presenteras oredigerat.


Centerpartiet

Svarande: Daniel Bäckström

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Det finns mycket att göra för fisket. Det krävs att vi inte fiskar för mycket utan följer de rekommendationer som forskare ger kring hur mycket fisk som kan tas upp. Det handlar också om att ha en bra miljöpolitik för våra vatten. Det småskaliga fiskets regler och administration behöver minska samtidigt som vi vill flytta ut det storskaliga industrifisket från de svenska kusterna. Det gäller också andra länders industrifiskefartyg. Det behövs också mer skonsamma fiskeredskap och metoder

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Fiskbestånden är beroende av en bra vattenpolitik. Vi har jobbat aktivt för att stärka insatserna för rent vatten och rena hav inom exempelvis LEVA och LOVA-projekten samt för att minska avrinningen av näringsämnen till kusten. Dessutom har vi motionerat om att utöka möjligheten till licensjakt även till säl eftersom sälarnas konsumtion av fisk är ett allvarligt hot mot torsken. Även jakten på skarven, en fågel som inte är naturlig i Sverige, bör utökas på grund av dess utbredning och skador.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Motion 2021/22:3681 redogör vi för vår övergripande politik när det kommer till vatten och VA inom ramen för en cirkulär ekonomi. I den visar vi hur en politik som motverkar övergödning och samtidigt renar vattnet kan se ut i praktiken. Bland annat vill vi införa ett nationellt etappmål om återföring av fosfor och kväve samt fler flexibla insatser med fokus på att åtgärda de allra äldsta och sämst fungerande avloppen, inte minst i kust- och sjönära områden.


Kristdemokraterna

Svarande: Roland Utbult

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Kristdemokraterna anser att havsmiljöpolitiken måste gå från ord till handling. Det innefattar en havsmiljö värd namnet och en fungerande förvaltning av säl och skarv.

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Kristdemokraterna förordar ett långsiktigt, hållbart fiske och följer noga utvecklingen med beaktande av den vetenskapliga rådgivningen och yrkesfiskarnas kunskaper.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Några exempel är Överföringar av fiskerättigheter i det demersala fisketEkonomiskt stöd till torskfiskarna i Östersjön och Utveckling av trålar för yrkesfiske.


Liberalerna

Svarande: Jakob Olofsgård

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Det viktigaste är att kraftigt minska fisket i Östersjön. Fisket är av ringa ekonomiskt värde, men det har omfattande konsekvenser på havets ekologi. I första hand är det det industriella fisket som måste minska. Det kustnära fisket och fritidsfisket är ett mycket mindre problem även om det också behöver vissa regleringar. Arbetet mot övergödningen är tålamodsprövande, men det måste fortsätta. Vi ser trots allt långsamma förbättringar.

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Vi har genom en rad riksdagsmotioner och skriftliga frågor till regeringen under hela mandatperioden kämpat för att få stopp på industrifisket av strömming nära kusten, inte minst i Stockholms ytterskärgård. Vi är glada att vi till slut fick riksdagen med oss och att regeringen nu har agerat. Men, mer behöver göras, åtgärderna regeringen genomför kommer inte att räcka.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Vår senaste havs- och vattenmotion beskriver ganska väl vår politik.


Miljöpartiet

Svarande: Elisabeth Falkhaven

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Vi vill ha en ekosystembaserad fiskeriförvaltning där ekosystemens livskraft ska vara överordnat mål. Påverkan på ekosystemets uthållighet ska vara invägda och tas hänsyn till när uttaget av fisk beräknas. MSY-målet måste sluta användas så som det används idag, fler variabler som storlek och ålder på fisken måste vägas in. Vi vill förändra Fiskerilagen där nuvarande lagtext om att naturhänsyn inte får försvåra för fisket, måste strykas. Vi vill att trålgränsen flyttas ut längs hela kusten, permanent, och det krävs en bred övergång till skonsamma, icke-destruktiva fiskemetoder. 

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Vi har drivit samtliga punkter som nämndes i svaret på förra frågan, vi lämnade in ett utskottsinitiativ som delvis fick gehör men tyvärr inte fullt ut. Vi hade förberett en proposition på Havet och människan, men Socialdemokraterna valde att inte gå vidare med den efter att vi lämnat regeringen. Dispenser till större fartyg, industritrålare, att fiska nära kusterna måste upphöra. Flytta ut trålgränsen till 12 nautiska sjömil. Införa en ekosystembaserad förvaltning och rådgivning. Den neddragning av strömmingskvoten som ICES föreslår inför nästa period ska enbart belasta det pelagiska fisket.  

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Rädda de bestånd av sill, strömming och torsk som finns kvar i Östersjön” – om bl.a. utflyttning av trålgränsen, stopp för dispenser för industritrålare, främja småskaligt fiske; ”Implementering av mål för ett hållbart fiske” – om att ekosystemens livskraft ska vara överordnat inom fiskeförvaltningen; ”Livet i haven – i dag och in i framtiden” – som tar upp en mängd frågor för havens livskraft; ”Skydda mer hav” ”Förändrat system för den nationella fördelningen av fiskerättigheter och kvoter i Sverige” och ”Stoppa destruktiva fiskemetoder


Moderaterna

Svarande: Jessica Rosencrantz

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Moderaternas utgångspunkt är att fiskekvoterna ska beslutas mot bakgrund av vetenskapliga rekommendationer tillsammans med en försiktighetsansats. Med tanke på situationen i Östersjön driver vi att EU ska ge relevanta vetenskapliga organ de förutsättningar som krävs för att kunna inhämta nya nödvändiga data, att hänsyn ska tas till havsmiljödirektivets mål om god storleks- och åldersstruktur och att förvaltningsplanen revideras och/eller blir adaptiv i enlighet med vad Östersjöns ekosystem tål.

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

För att rädda bestånden av sill/strömming har vi tagit initiativ i Riksdagen om att flytta ut trålgränsen i Östersjön till 12 sjömil, att revidera gällande förvaltningsplan, att stärka det småskaliga fisket och kustsamhällen samt att öka jakten på skarv och säl. Förslagen fick gehör. Vi har också agerat för att regeringen ska driva detta i EU samt uppmärksamma ICES på ny kunskap om lokala genetiska bestånd av sill. Vi har även uppmanat regeringen att inleda förhandlingar om utflyttad trålgräns.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Vår fiskeripolitik samt vår havs- och vattenpolitik finns utförligt beskrivna i de två kommittémotioner som vi årligen väcker i riksdagen: En hållbar fiskeripolitik och Hav och vatten.


Socialdemokraterna

Svarande: Markus Selin

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kämpat hårt för att införa restriktiva kvoter för flera Östersjöbestånd. På grund av situationen i Östersjön, både för havsmiljön och för flera fiskbestånd, är det befogat att införa tuffa restriktioner. Samtidigt är det viktigt att regleringar och förbud införs varsamt. Många kustfiskesamhällen är hårt drabbade av de senaste årens fiskestopp. Socialdemokratin slår vakt om levande kustfiskesamhällen, där kringverksamheter kan blomstra när fisket är tillfälligt neddraget. Frågan om trålgränsen är viktig, inte minst i ambitionen att värna en hållbar fiskeförvaltning. Vi socialdemokrater ser det som mycket angeläget att trålgränsen flyttas ut för industriellt fiske, men att det också är viktigt att förändringar sker med stöd i vetenskapliga underlag och i samverkan med berörda länder.

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Socialdemokraterna arbetar för ett hållbart fiske – för långsiktigt livskraftiga fiskebestånd, levande kustsamhällen och friska havsmiljöer. Socialdemokraterna har i regeringsställning arbetat för att styra mot mer skonsamma fiskemetoder, ökad havsforskning, mer kustnära och småskaligt fiske, samt att skydda marina skyddsområden från bottentrålning. Vi ska fortsätta föra en politik som balanserar omsorgen om våra havsmiljöer och fiskenäringen som ekonomiskt och kulturellt viktig näring.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

I regeringsställning lägger vi främst propositioner i stället för motioner samt styr myndigheter genom regleringsbrev och uppdrag. Regeringen har bland många uppdrag genom åren nyligen gett Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön, i syfte att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur.


Sverigedemokraterna

Svarande: Runar Filper

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

​Åtgärder bör vara stark reglering och, om så krävs, ett totalt stopp i vissa bestånd. Situationen kan variera mellan olika bestånd. Kvoterna bör anpassas till vad vetenskapen anser vara försvarbart, vilket i praktiken kan innebära just ett temporärt stopp för torskfisket i vissa bestånd. Det är av största vikt att rätt kompetens kan reglera exakt hur långt restriktionerna behöver gå och hur länge de behöver vara i kraft. Svensk fiskepolitik ska utgå från forskningens rekommendationer.

Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Vi vill underlätta för fleråriga tillstånd gällande skyddsjakt på skarv, samt användandet av andra jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt med skjutvapen som bedrivs. Här vill vi förorda en utökning av effektiva metoder som oljering och prickning av ägg.

För att öka incitamenten att över huvud taget kunna nå upp till de kvoter som tilldelats vid skyddsjakt på säl, behöver en ersättning införas till säljägare. då skulle också risken för tjuvjakt och skadeskjutna djur minskas.

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Jag har i interpellation och fråga till landsbygdsministern lyft skottpengar på skarv, 1000kr per skjuten skarv, helt i enlighet med SFPO:s krav, som är den största producentorganisationen, vilka förordar 3 000 kronor per säl och 1 000 kronor per skarv, vilket jag tycker vore rimligt i båda fallen för att värna våra hav och sjöar. Detta skulle samhällsekonomiskt betala sig ganska snabbt. 


Vänsterpartiet

Svarande: Elin Segerlind

Små bestånd och brist på större individer påverkar hela Östersjöns miljö och kustfiske. Vad kommer ni konkret att verka för den kommande mandatperioden för att förbättra situationen för fiskbestånden i Östersjön?

Dels kommer vi arbeta vidare med frågan om trålgränsen, men också arbeta mer med skyddade områden, inklusive fiskefria områden. Sedan är det också tydligt att vi behöver förändra fisket i grunden och vi vill se att industrifisket i Östersjön stoppas och att Sverige i stället premierar det lokala kustfisket för humankonsumtion. Under mandatperioden behöver vi också arbeta med miljöpåverkan från framför allt landbaserade verksamheter för att bland annat komma till rätta med övergödningen. 


Vad är det viktigaste ert parti har drivit den senaste mandatperioden för att skydda eller återställa fiskbestånd i Östersjön?

Vi har drivit en rad olika frågor men är särskilt nöjda med att vi i Vänsterpartiet har fått gehör för vårt förslag att flytta ut trålgränsen som vi drivit under mandatperioden. Det är en del av lösningen som det har varit viktigt att komma överens om. Vi har också drivit på för att kvoterna på nu senast framför allt strömmingen ska minska för att skydda bestånden för framtiden. 

Är det någon speciell fiskeripolitisk motion ni eller något annat parti har lagt som ni vill lyfta? 

Vi har under mandatperioden lagt två motioner som specifikt rör hav och fiske ”Hållbart och rättvist fiske” och ”Hållbara hav”. Båda utgår ifrån att fisket och vår havsplanering behöver utgå ifrån havens och ekosystemens ramar. Där vi ser att ett för hårt tryck på Östersjön försämrar i stället för ökar vår tillgång på resurser från havet. Vi har också lagt två utskottsinitiativ för att få till en majoritet för utflyttad trålgräns, där vi fick gehör på andra försöket.