BalticWaters arbete för globala målen

Agenda 2030 består av 17 globala mål för en hållbar utveckling. Planen antogs 2015 av FN:s medlemsländer och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Stiftelsens projekt ska bidra till genomförandet av FN:s globala mål med särskilt fokus på mål 12, 13 14 och 15.

12. Hållbar konsumtion och produktion.

Produktion och konsumtion av varor och tjänster påverkar klimat, miljö och människor. Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bland annat genom effektiv användning av resurser.

13. Bekämpa klimatförändringarna.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser behövs för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

14. Hav och marina resurser.

Hav och marina resurserna måste skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser samt för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar.

15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Mål 15 handlar om att välmående natur med fokus på att bevara och återställa naturliga livsmiljöer och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer om våra projekt här.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön