Varför är det så svårt att leva upp till gällande regelverk inom havsmiljöområdet? Det har vi sökt svaret på i rapporten En politik för en frisk Östersjö där vi sammanställt litteratur och intervjuer med sju av åtta politiska partier. Resultatet visar på flera hinder för ett effektivt havsmiljöarbete – som att lagar och regler inte drar åt samma håll, brist på geopolitisk stabilitet som hindrar samarbetet mellan länder, och låg medvetenhet hos allmänheten om havets betydelse för oss själva och vår planet. Vägen framåt handlar bland annat om att lagar, mål och riktlinjer för havsmiljön måste harmoniera för ett effektivare skydd och bättre förvaltning av havet.

En politik för en frisk Östersjö bygger vidare på rapporten Vision om en frisk Östersjö.