I veckan publicerade Havs- och vattenmyndigheten rapporten Ekosystemtjänstanalyser som stöd för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Rapporten samlar erfarenheter från tre pilotområden i Östersjön med syfte att bidra med kunskap till nationella myndigheter och aktörer som vill arbeta med restaurering. En del av rapporten lyfter projektet Levande vikars arbete med att inkludera sociala dimensioner i åtgärdsarbetet – något som ofta glöms bort, men kan ha en stor effekt på resultatet.

Lokalt engagemang kan öka chansen för lyckat åtgärdsarbete

Man behöver inte titta längre bort än till sig själv för att konstatera att engagemang i en uppgift ofta leder till bättre resultat. Samma sak gäller även vid restaureringsprojekt. Vikten av att ta in den sociala dimensioner i restaureringsprojekt är något som forskare lyft som en framgångsfaktor eftersom det hjälper till att skapa en relation mellan människa och natur. Därför har projektet Levande vikar, parallellt med naturvetenskapliga undersökningar och åtgärdsarbete, undersökt hur boende upplever och använder sin havsvik.

Mer kunskap efterfrågas av boende

Undersökningen har genomförts med en enkät- och intervjustudie med mark- och fiskerättsägare vid projektets åtgärdsvikar och kontrollvikar samt ytterligare några liknande vikar. Resultaten visar att viken har en stor personlig betydelse för flera av de intervjuade. Viken uppskattas för rekreationsmöjligheter så som bad, djurliv och vyer.  97 procent av deltagarna i intervjustudien uppger att de uppskattar att ha viken i sin närhet och 71 procent uppgav att viken bidrar väldigt mycket till deras livskvalitet. Ett tydligt resultat är att en stor andel av respondenterna upplever sig sakna kunskap om vad som är lämpliga åtgärder för att lösa miljöproblem – och det är just den kunskapen som projektet Levande vikar kommer att ta fram.

Nästa steg

Forskarna inom Levande vikar arbetar just nu med en vetenskaplig artikel om studien som är planerad att publiceras under 2024. Levande vikar, som startade 2020, pågår fram till 2027 och målsättningen är att återupprepa enkät- och intervjustudien efter att åtgärder har genomförts för att se hur resultatet upplevs och hur det påverkar de boendes nyttjande av vikarna.

Mer om projektet Levande vikar
Syftet med projektet Levande vikar är att försöka visa att det är möjligt att förbättra miljön i grunda havsvikar och ta fram kunskap om hur det kan göras på ett kostnadseffektivt sätt. Dels kommer projektet arbeta med att testa och utvärdera åtgärder var och en för sig i ett antal fallstudier, dels ska fullskalig restaurering i några grunda havsvikar längs Svealandskusten genomföras. Levande vikar pågår fram till och med 2027 och genomförs och finansieras av BalticWaters i nära samarbete, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet, länsstyrelsen i StockholmHavs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillskjutit medel till Stockholms universitet för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna.