Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Årets stipendiater, tre nyligen disputerade forskare och två doktorander, kommer från tre olika universitet.  

2024 är det tredje året i rad som BalticWaters genomför programmet, med målet att stödja framväxten av ny kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav. Samtidigt är hoppet att stipendiet bidrar till en bra start på forskarkarriären.

BalticWaters stipendieprogram finansieras av Kerstin Skarne med familj.

Stipendiater och projekt

Reproductive behavior and success of Baltic cod – does size matter? Fan Yang, Danmarks Tekniske Universitet

Bakgrund: En försämrad livsmiljö i kombination med årtionden av överfiske och ohållbar förvaltning, har lett till att Östersjötorsken är akut hotad.

Vad ska Fan ta reda på: Målet med projektet är att undersöka torskens reproduktionsbeteende i laboratoriemiljö och hur det påverkas av stamfiskens storlek.

Praktisk tillämpning: Resultatet kommer ge ökad kunskap om reproduktionsprocessen hos torsk och stödja metodutvecklingen för produktion av torsklarver.


ePIKE- Tillämpning av eDNA för kvantitativ övervakning av gädda. Erik Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Bakgrund: Många arter försummas i dagens miljöövervakning – trots dess ekologiska och socioekonomiska betydelse. 

Vad ska Erik ta reda på: Målet med projektet är att undersöka om metabarcoding (en metod där streckkodning av DNA avläses), går att använda för att analysera alla fiskarter i ett och samma prov.

Praktisk tillämpning: Kunskap om våra fiskbestånd, framtagna med skonsamma fiskövervakningsmetoder, bidrar till välgrundade beslut i förvaltningen av bestånden.


Competition between forage fish in the open waters of the Baltic Sea, Kinlan Jan, Stockholms universitet  

Bakgrund: Planktonätande fisk har genomgått stora förändringar i Östersjön, med en minskning av sill och skarpsill samt en exponentiell ökning av spiggen.

Vad ska Kinlan ta reda på: Målet med projektet är att undersöka potentiell konkurrens mellan pelagiska (lever i vattenkolumnen) fiskar i Östersjön för att bättre förstå vad som bidrar till minskningen av kommersiellt och ekologiskt viktiga fiskarter.

Praktisk tillämpning: Resultatet tillsammans med nätverksmodellering kommer att kunna användas för att förutsäga konkurrens mellan pelagiska fiskar – kunskap som bidrar till förvaltningsåtgärder för hållbart fiske.


Otolith chemistry of eastern Baltic cod, Isa Wallin Kihlberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Bakgrund: Det östra torskbeståndet i Östersjön är i historiskt dåligt skick.

Vad ska Isa ta reda på: Målet med det föreslagna projektet är att utföra kemiska analyser på otoliter från 60 torskar.

Praktisk tillämpning: Projektet kan ge ny kunskap om faktorer som påverkar tillväxt hos torsk från Bornholmsbassängen, vilket väntas ha betydelse för torskförvaltningen och i förlängningen kan bidra till att förbättra Östersjöns ekologiska status.


Cyanobakterietoxin – när och varför produceras det?, Malin Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Bakgrund: Cyanobakterieblomningar blir allt vanligare i Östersjön som ett resultat av mänsklig påverkan.

Vad ska Malin ta reda på: Målet med projektet är att kartlägga cyanobakterier i olika miljöer och ta reda på under vilka omständigheter gifterna produceras.

Praktisk tillämpning: Resultatet kan utgöra underlag åt beslutsfattare för effektiva åtgärder att minska de negativa effekterna av cyanobakterieblomningar.

Vi önskar stipendiaterna ett stort grattis och lycka till med sin forskning!

Mer om stipendieprogrammet
BalticWaters delar ut stipendier till forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Nästa utlysning öppnar 18 september 2024.

Läs mer om stipendieprogrammet här.

Är du nyfiken på förra årets stipendiater? Lär mer om dem här.