Elever för Östersjön

Stipendietävling - elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9. Syftet är att uppmuntra klasserna att arbeta med Östersjörelaterade miljöfrågor och diskutera åtgärder som kan bidra till ett friskare hav. Målet är att eleverna får en fördjupad förståelse om hur människan kan nyttja de marina resurserna mer hållbart. 
Initiativet finansieras av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse. 

Om stipendietävling för årskurs 7–9

BalticWaters utlyser stipendietävling för att uppmuntra skolklasser att arbeta med Östersjörelaterade teman vilket på sikt kan öka elevernas kunskap om situationen i Östersjön. För att erhålla stipendiet ska eleverna i ett första steg komma fram till den miljöutmaning de tycker är viktigast för Östersjön och i nästa steg komma med ett förslag på lösning – baserat på den kunskap som finns idag. Utmaningen och förslag på lösning ska presenteras i ett PM på 2–3 A4 sidor. Utmaningen och förslag på lösning ska presenteras i ett PM på 2–3 A4 sidor.

De två bästa bidragen tilldelas ett stipendium på upp till 80 000 kronor och ett besök på Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen i Stockholm. Stipendiet är tänkt att finansiera resan till Stockholm, övernattning vid behov, mat och ett besök på Gröna Lund.

Veckan efter studieresan diskuterar eleverna om deras uppfattning från det PM de skrev innan studiebesöket har ändrats och om de ser nya eller andra lösningar. Besöket på Baltic Sea Science Center ämnar ge eleverna goda kunskaper om Östersjön och utmana dem att utvärdera sin bild av havets situation samt se utmaningarna och möjligheterna ur fler perspektiv. En kort sammanfattning om 1–2 A4 sidor skickas in till BalticWaters.

Både studieuppgiften inom stipendietävlingen samt besöket på Skansens Baltic Sea Science Center går i linje med läroplanen för årskurs 7–9 och undervisningen i ämnet biologi.

Vem kan söka och vad finansieras?

Tävlingen vänder sig till skolklasser i hela Sverige som går i årskurs 7–9. Stipendiet är tänkt att finansiera resan till Stockholm med övernattning vid behov, mat och ett besök på Gröna Lund. Besöket vid Baltic Sea Science Center på Skansen ingår i programmet. Stipendiet delas ut till 2 skolklasser.

Välkommen att söka!

Nyfiken på tidigare års vinnare i stipendietävlingen?

2023 vann klass 07b från Lerbäcksskolan i Lund och klass 9B från Ebba Braheskolan i Nacka. Läs om klassernas studiebesök på Skansens Baltic Sea Science Center här.

Elever för Östersjön

Är ni en vetgirig klass som vill dyka ner i Östersjöns unika miljö och ta del av innanhavets utmaningar och möjligheter? Nu har ni möjligheten att delta i vår stipendietävling Elever för Östersjön – en skolresa med havet i fokus.

Mer om stipendietävlingen för årskurs 7–9

Både studieuppgiften inom stipendietävlingen samt besöket på Skansens Baltic Sea Science Center går i linje med läroplanen för årskurs 7–9 och undervisningen i ämnet biologi. Det centrala innehåll i kursplan biologi som berörs i är:

Natur och miljö:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information:

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formu­lering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Vad krävs för att delta?

Stipendietävlingen bygger på att eleverna diskuterar och kommer fram till vilken miljöutmaning de tycker är viktigast för Östersjön samt ett förslag på lösning baserat på den kunskap som finns idag. Därefter ska eleverna motivera varför de anser att miljöutmaningen är viktig och vad de ser för lösning. Motiveringen ska innefatta alla tre dimensioner av hållbar utveckling – det vill säga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Allt sammanställt i ett PM på 2–3 sidor. Följ och fyll i ansökningsmallen, vartefter ansvarig lärare skickar in ansökan till frida.tornberg@balticwaters.org.

Stipendiets omfattning

 • Vinnande skolklasser erhåller upp till 80 000 kr.
 • Stipendiet betalas ut till vinnande klass i förskott varpå det är ansvarig lärare som bokar och planerar klassens resa till och från Stockholm.
 • Utbetalat stipendium ska även täcka kostnaderna för mat och eventuellt behov av övernattning för eleverna under studiebesöket. Ansvarig lärare bokar detta för sina elever.
 • Stipendiet täcker även besöket på Gröna Lund som skolans ansvariga lärare bokar och planerar in för sina elever.
 • Det klassen ska förhålla sig till är det fasta programmet på Baltic Sea Science Center på Skansen och det besöket bokas via BalticWaters.

Programmets innehåll

De två vinnande skolklasserna ska använda stipendiet för att bekosta en resa till Stockholm där de besöker Baltic Sea Science Center på Skansen. På centret får eleverna en guidad visning av akvarierna samt en lektion av pedagog med fokus på biologisk mångfald och klimat kopplat till Östersjön. Lektionen följs av biologiska och ekologiska experiment i centrets laborationssal. Dagen avslutas på Gröna Lund för de klasser som vill och har möjlighet.

Program

 • Stipendiets officiella program påbörjas med studiebesök på Baltic Sea Science Center på Skansen.
 • Veckan efter resan diskuterar eleverna i skolklassen om deras uppfattning ändrats om vilken som är den största miljöutmaningen i Östersjön och vad de tror om sitt initiala förslag till lösning. En kort sammanfattning om 1–2 A4 sidor skickas in till frida.tornberg@balticwaters.org. Använd den här mallen.

Tidplan för utlysning

 • Utlysningen öppnar den 23 oktober 2023 och stänger den 1 februari 2024.
 • Vinnande klass kontaktas under vecka 9.
 • Tid för själva studieresan är flexibel men ska ske någon gång i april/maj 2024. När klassens bidrag till stipendietävlingen skickas in ska läraren ange önskemål på datum i april/maj då skolresan kan genomföras. BalticWaters bokar sedan in besöket på Baltic Sea Science Center.

Ansökan och frågor

Ansökan och eventuella frågor skickas till frida.tornberg@balticwaters.org.

Om BalticWaters
BalticWaters är en oberoende stiftelse som genomför projekt med syftet att identifiera och demonstrera åtgärder som kan bidra till en bättre Östersjömiljö. Stiftelsen bedriver i dag projekt på land, längs kusten och i havet i huvudsak med fokus på utmaningar kopplade till fiske och övergödning. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning och kommunikation i syfte att sprida kunskap. Läs mer om våra projekt här.

Våra andra utlysningar