Traineeprogram för Östersjö­ambassadörer

Traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer

På många arbetsplatser finns en uttalad ambition att skapa grön förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Ett sätt är att höja kompetensen hos personalen genom vidareutbildning i miljö- och klimatfrågor. Med ambitionen att bredda kunskapen i praktisk miljövetenskap hos samhällsvetare som jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger utlyser nu BaliticWaters lönemedel för upp till tre personer under fyra till fem månader. Målet med det utlysta traineeprogrammet är att i första hand öka kunskapen om miljöfrågor och hur konkreta åtgärder kan bidra till ett friskare hav. I förlängningen kan erfarenheten från programmet bidra till en fördjupad förståelse av dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna att på sin arbetsplats verka för en grön omställning.

Om traineeprogrammet

Två till tre personer med olika utbildningsbakgrund kommer att, under fyra månader få lära sig mer om stiftelsens miljöarbete och tillsammans arbeta runt ett valt tema. Demonstrationsprojekten och det pågående kommunikations- och opinionsbildningsarbetet kommer att utgöra en ram för arbetet i traineeprogrammet. Den första månaden får traineerna besöka demonstrationsprojekten för att de ska få en övergripande kunskap om arbetet och hur det kan bidra till en bättre miljö. I nästa steg väljs ett av demonstrationsprojekten ut för en fallstudie. I fallstudien får traineerna möjligheten att gemensamt fördjupa sig i en avgränsad frågeställning. Tillsammans genomför de sedan en studie och sammanställer resultaten i ett policydokument med tydliga slutsatser riktade till beslutsfattare. Innan policydokumentet publiceras och används av stiftelsen i påverkansarbetet kommer det att kvalitetsgranskas och godkännas av stiftelsens styrelse. Traineerna kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav men även färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer traineerna att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dem en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka och vad finansieras?

Programmet vänder sig till personer som nyligen har tagit sin examen inom samhällsvetenskapliga discipliner exempelvis juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi och pedagogik. Stiftelsen finansierar lönemedel för två till tre personer under fyra månader. Enligt överenskommelse kan traineerna erbjudas att på uppdrag av BalticWaters genomföra ett självständigt uppdrag under ytterligare en avlönad månad. BalticWaters står för löpande handledning, materiel och resor i samband med arbetet. Övernattning i samband med besök hos projekten kommer att betalas men inte boende under övrig programtid.

Välkommen att söka!

Nyfiken på tidigare års traineer?

2023 års traineer Louisa, Ebba och Johanna skrev policydokumentet Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna.

2022 års traineer Douglas och Lisa skrev policydokumentet Mer lönsamt för Sverige att fiska för humankonsumtion.

2021 års traineer Vilma och Amanda skrev policydokumentet Miljömärkning av fisk – håller den vad den lovar? 

Traineeprogram för Östersjöambassadörer

Vill du lära dig mer om Östersjöns miljö och hur konkreta åtgärder kan leda till ett friskare innanhav? Nu har du möjlighet att bygga på din samhällsvetenskapliga grundutbildning med praktisk miljövetenskap och arbeta under handledning av forskare och experter.

Om traineeprogrammet

Som trainee hos oss kommer du få lära dig mer om hur konkreta åtgärder kan leda till en friskare Östersjö. Under handledning av forskare och experter kommer du att utarbeta ett policydokument som pekar på problem och föreslår konkreta lösningar. Stiftelsen erbjuder traineeplatser till 2-3 personer med olika utbildningsbakgrund som tillsammans kommer att arbeta med ett valt tema och belysa en fråga ur olika perspektiv.

Vad får du med dig?

Du kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav. Programmet kommer också ge dig färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer du att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dig en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka

Programmet vänder sig till dig som nyligen tagit din examen inom exempelvis juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi eller pedagogik. Vill du komplettera din samhällsvetenskapliga examen med praktisk miljövetenskap och har du intresse av att arbeta i en miljö där forskning omsätts i praktiska åtgärder och sprids till beslutsfattare? Då kan du vara rätt person för vårt traineeprogram!

Ansökan

Du söker vårt traineeprogram genom att skriva ett personligt brev med en motivering varför du söker och vad du väntar dig få ut av programmet (ladda ned ansökningsmallen här). Bifoga din meritförteckning och ditt examensbevis. Skicka din ansökan till: trainee@balticwaters.org. Om du har frågor om programmet – mejla Helene Limén på adressen helene.limen@balticwaters.org.

Tidplan för 2024 års utlysning

 • Utlysningen öppnar den 2 april 2024 och stänger den 10 juli 2024.
 • Traineeprogrammet startar den 9 september.
 • OBS! Intervjuer sker löpande och traineeplatserna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta inte med att söka om du är intresserad!

Traineeprogrammets innehåll

Vecka 1

 • Introduktion till stiftelsens verksamhet och traineeprogrammet
 • Studiebesök vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet
 • Studiebesök på Skansens Baltic Sea Science Center (BSSC)
 • En frisk Östersjö – hur når vi dit?

Vecka 2-4

 • Två dagars studiebesök vid respektive demonstrationsprojekt där forskare kommer att presentera arbetet.
  • Levande vikar – besök vid en vik i närområdet till Stockholm
  • Cirkulär NP – besök vid biogasanläggningen i Kalmar med övernattning
  • ReCod – besök vid forskningsanläggningen Ar på Gotland med övernattning
 • Inläsning – och tid för urval av frågeställningar kopplade till projekten.

Vecka 5

 • Traineerna väljer gemensamt ut en frågeställning att arbeta vidare med.
 • En arbetsskiss med tidplan, plan för insamling av underlag och intervjuer tas fram.

Vecka 6-8

 • Inläsning och intervjuer samt sammanställning av textunderlag. Löpande stöd och återkoppling från stiftelsen.
 • Studiebesök i riksdagen – diskussion med ledamöter och tjänstemän om hur forskningsrön används i riksdagsarbetet.

Vecka 9-13

 • Utkast till policydokument skickas till forskare för faktakontroll.
 • Kompletterande faktainsamling och textbearbetning genomförs.

Vecka 14-16

 • Stiftelsen och styrelsen läser och ger synpunkter.
 • Traineerna förbereder och ger en presentation av sitt arbete.
 • Avslutningav traineeprogrammet.

Vecka 17-20

 • Enligt överenskommelse kan traineerna erbjudas att på uppdrag av BalticWaters genomföra ett självständigt uppdrag, exempelvis en intervjustudie eller en mindre utredning/rapport.

Om BalticWaters
BalticWaters är en oberoende stiftelse som genomför projekt med syftet att identifiera och demonstrera åtgärder som kan bidra till en bättre Östersjömiljö. Stiftelsen bedriver i dag projekt på land, längs kusten och i havet i huvudsak med fokus på utmaningar kopplade till fiske och övergödning. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning och kommunikation i syfte att sprida kunskap. Läs mer om våra projekt här.

Våra andra utlysningar

Skolklass

Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9.

Läs mer →