Östersjöns miljö engagerar mer och fler

Miljö- och klimatfrågan placerar sig på 4-6 plats när allmänheten i olika opinions-undersökningar tillfrågas om de viktigaste samhällsfrågorna.
BalticWaters har med hjälp av NEPA gjort en attitydundersökning bland allmänheten i länen längs Östersjön. Även i vår undersökning placeras miljö- och klimatfrågan på fjärde plats i rangordningen av viktiga samhällsfrågor.

I andra undersökningar skiljer sig prioriteringen av miljöfrågan mellan de olika partiernas sympatisörer. Däremot visar BalticWaters undersökning att just Östersjöns miljö har stor betydelse för väljarna, oavsett partitillhörighet.

Intresset för Östersjöns miljö är inte helt oväntat störst på Gotland och i kustorter som Kalmar, Simrishamn och Karlskrona. Men det är värt att notera att intresset också är mycket stort i Stockholm. Sedan verkar intresset avta ju längre norr ut i landet vi rör oss.

I vår undersökning fokuserade vi på allmänhetens syn på hotet mot fiskbestånden i Östersjön. Intervjupersonerna värderar hoten mot fisken som i princip lika allvarligt som mer kända teman, såsom övergödning och miljögifter.

Närmare 70 procent känner till att torsken i Östersjön är hotad. Ungefär tio procentenheter färre pekar också ut ål, lax och sill/strömming som hotade. Särskilt för sill/strömming är det stora skillnader på hur akut hotet uppfattas. De yngre förefaller inte uppfatta att sillen är hotad i samma utsträckning som de äldre.

På frågan om vi ska tillåta fiske på hotade fiskarter är respondenterna tydliga, 91 procent tycker inte att fiske på hotade bestånd ska vara tillåtet eller att det ska begränsas.

Graf: En tydlig majoritet (91 procent) säger nej, eller vill begränsa, fiske på hotade bestånd.

En majoritet anser att lokalt fångad fisk är viktigt för kustsamhällena och att den ska gå till människoföda, medan en minoritet anser att foderfiske är hållbart. Stödet för att yrkesfiskare alltid ska få fiska är svagt och lika svagt är stödet för att skattemedel går till det storskaliga fisket.

Stora förväntningar på politikerna

Allmänheten längs Östersjöns kust har stora förväntningar på politikerna, 80 procent instämmer i att politikerna borde göra mer för att skydda Östersjöns miljö, nästan lika många instämmer i att politikerna bör göra mer för att skydda sillen i Östersjön (71 procent) och det småskaliga fisket (69 procent).
 
Östersjöns miljö och fiskbestånd engagerar, oavsett partitillhörighet, och allmänheten förväntar sig att politikerna ska agera!

Fakta om undersökningen

MetodOnlineintervjuer
Fältperiod210917 – 211003
RegionSveriges ostkust
Målgrupper– Population
– Kön
– Åldrar
– Partitillhörighet
– Regioner
Antal intervjuer2237

Sammanfattning


Hjälp oss stoppa industrifisket i Östersjön

Nu måste politikerna agera kraftfullt för att skydda fisken och miljön i Östersjön. Hjälp oss rädda Östersjön – stoppa industrifisket!


Tidigare Östersjöbriefer:
Östersjöbrief 44: Regeringen urvattnade beslutet om utflyttad trålgräns
Östersjöbrief 43: Ska EU fortsätta upprepa sina misstag?
Östersjöbrief 42: Hundra miljoner i skattepengar till verkningslös fiskerikontroll
Östersjöbrief 41: Skriv under för att rädda Östersjöfisken
Östersjöbrief 40: Borde fisken i Östersjön bli fiskmjöl?
Östersjöbrief 39: Forskningen visar behov av akuta åtgärder – nu måste regeringen sluta förhala
Östersjöbrief 38: Därför skyddas inte Östersjöfisken
Östersjöbrief 37: Myter om industrifisket i Östersjön
Östersjöbrief 36: Vägen till en bättre fiskeripolitik 2022
Östersjöbrief 35: En sillkollaps kan hota Östersjöns ekosystem
Östersjöbrief 34: Miljö och kustfiske under fortsatt hög press
Östersjöbrief 33: Skattepengar går till att försätta Östersjön i kris
Östersjöbrief 32: Fem tunga skäl att begränsa sillfisket
Östersjöbrief 31: Sverige kan flytta ut trålgränsen, men politisk vilja saknas
Östersjöbrief 30: Sillen – ännu en fiskart på väg mot kollaps?
Östersjöbrief 29: Hög tid att rädda strömmingen och sillen
Östersjöbrief 28: Vad väntar Östersjön nästa år?
Östersjöbrief 27: Torsk, sill och häst ur Östersjöns perspektiv
Östersjöbrief 26: Ska sillen också torska?

Tidigare fiskebriefer utgivna av BalticSea2020:
Fiskebrief 25: Strömmingen engagerar och MSC förvillar
Fiskebrief 24: Fiskekvoter 2021: Långsiktigt fokus behövs
Fiskebrief 23: Prioritera det småskaliga fisket
Fiskebrief 22: Kampen för en vettig fiskepolitik fortsätter 2020
Fiskebrief 21: Bra beslut – men fisken i Östersjön kräver långsiktighet
Fiskebrief 20: Avgörande beslut på kort och lång sikt
Fiskebrief 19: Återhämtning tar tid
Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot
Fiskebrief 17: Prioritera miljön framför en handfull arbetstillfällen
Fiskebrief 16: Håll kursen bland fiskepolitikens grynnor och blindskär
Fiskebrief 15: Bra regeringen! Men jobbet har bara börjat
Fiskebrief 14: Systemet som lurar sig självt
Fiskebrief 13: Åtgärdslista för landsbygdsministern
Fiskebrief 12: Fortsatt torskfiske är skadligt
Fiskebrief 11: Avgörande år för östersjötorsken
Fiskebrief 10: EU:s fiskepolitiska skådespel skadar torsken
Fiskebrief 9: Ansvaret vilar på fiskeministrarna
Fiskebrief 8: Driver landsbygdsministern fiskefrågorna?
Fiskebrief 7: Vem har rätt till fisken?
Fiskebrief 6: Torskkvoter i Östersjön
Fiskebrief 5: Historiskt låga fångster av torsk i Östersjön
Fiskebrief 4: Torskens roll i ekosystemet
Fiskebrief 3: Östersjötorsken – en unik och isolerad art
Fiskebrief 2: Utkast fortsätter trots förbud
Fiskebrief 1: Hur stor är fiskenäringen?