Hanö torskrev

Återhämtningen av torskbeståndet i östra Östersjön går långsamt, trots fiskestopp sedan 2019. För att bidra till återhämtningen lokalt har initiativet Hanö Torskrev. Genom att bygga artificiella rev på havsbotten förbättras möjligheten för torsken att gömma sig från predatorer, vilket har visat sig vara positivt för tillväxt och återhämtning av lokala torskpopulationer.  Målet med projektet är […]

Analys av bestånds­strukturen hos sill och skarpsill

Fiskstim.

Sill och skarpsill har en central roll i Östersjöns ekosystem. Efter årtionden av intensivt fiske har bestånden minskat vilket kan få konsekvenser för näringskedjan i innanhavet. För att inte fiska ut lokala bestånd krävs god kunskap om beståndsstrukturen, det vill säga förekomsten av olika bestånd och deras vandringsmönster. Sill, eller strömming som den kallas norr […]

Bok om Östersjön – hur blev det så här?

Karta över Östersjön med omkringliggande länder.

Östersjön är en av världens mest studerade hav. Innanhavet står inför många utmaningar, men flera av dem finns det tydliga lösningar på. Ändå fortsätter ett ohållbart nyttjande av Östersjöns resurser. Under åtta år har Henrik Hamrén arbetat som vetenskapsjournalist på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Han har läst hundratals studier, rapporter, politiska beslutsunderlag och intervjuat forskare, myndighetschefer, […]

RoC – Return of the Cod

Tecknad bild av tre torskar i profil.

Som toppredator är torsken den viktigaste rovfisken i Östersjöns ekosystem. I innanhavet finns två torskbestånd, det östra och västra, som länge har varit på tillbakagång. Det finns gott om kunskap och data om torsken i Östersjön, men utvecklingen och beståndens dåliga skick har ändå överrumplat forskarsamhället. Torsken i Östersjön brukade vara en av världens största […]

Den Goda Sillen

Sillstim

Efter årtionden av intensivt fiske är sillen i Östersjön hotad. Fallande fiskekvoter och en negativ biologisk utveckling skvallrar om att något inte står rätt till. Kampanjen syftar till att belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar.

Analys av torskens födointag

En torsk i vattnet omgiven av sjögräs.

Östersjötorsken är hotad och därmed riskerar ett unikt och genetiskt specialanpassat bestånd till att försvinna. Sedan 1980-talet har torskfångsterna i innanhavet minskat kraftigt och sedan mitten av 1990-talet har antalet stora torskar blivit allt färre. Förändringar i torskbeståndet, en av få toppredatorer i Östersjön, påverkar innanhavets ekosystem. De senaste årtiondena har torskbeståndet i Östersjön successivt […]

Hemortstrohet hos strömmingsbestånd vid ostkusten

Strömming i grunt vatten.

Ett fiskbestånd eller population definieras av fiskar som leker och förökar sig tillsammans. De fiskar som föds inom en population kommer dela genpool. Men frågan är hur det kommer sig att vissa individer bildar ett bestånd? Vilka är mekanismerna som gör att en population avgränsas från andra av samma art? Frågan är vetenskapligt intressant, men […]

Hästhållningens påverkan på övergödningen

Hästar i en hage.

I Sverige finns omkring 350 000 hästar som tillsammans producerar stora mängder gödsel. Hästgödsel som samlas in, hanteras och lagras säkert och sedan återinförs i jordbruket, utgör en värdefull resurs. Den gödsel som inte tas om hand riskerar att läcka näringsämnen, fosfor och kväve, till vattendrag och slutligen bidra till övergödningen i Östersjön. Hästgödseln motsvarar […]

Fiskeripolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd

Riksdagshuset i Stockholm

Stiftelsen arbetar för att i grunden förändra reglerna för det kommersiella fisket i Östersjön, till förmån för ett småskaligt, kustbaserat fiske samtidigt som den negativa utvecklingen för Östersjöns fiskpopulationer bryts.

Levande vikar

Vik.

Projektet ska testa och utvärdera åtgärder för att restaurera en av de biologiskt rikaste naturmiljöerna i Östersjöns kustområde – de grunda vikarna.